CERTIFICARE BILANT

Startuphome
8

Obiectivul situațiilor financiare este de a oferi informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. Situațiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor, sarcină încredințată conducerii entităților. Pentru a atinge acest obiectiv, situațiile financiare oferă informații despre:

 •  activele;
 • datoriile;
 • capitalurile proprii;
 • veniturile și cheltuielile, inclusiv câștigurile și pierderile;
 • alte modificări în capitalurile proprii; și
 • fluxurile de trezorerie ale entității.

Aceste informații, împreună cu alte informații din notele anexă, ajută utilizatorii situațiilor financiare la estimarea viitoarelor fluxuri de trezorerie ale entității și, în special, a plasării în timp a apariției și a gradului de certitudine a acestora.

Utilizatorii situaţiilor financiare sunt:

 • Investitorii, preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi profitul adus de  investiţiile lor
 • Angajaţii, interesaţi de stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii
 • Creditorii financiari, interesaţi de lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii pentru rambursarea creditelor şi plata dobânzilor
 • Furnizorii şi creditorii comerciali
 • Clienţii, preocupaţi de continuitatea activităţii întreprinderii cu care colaborează pe termen lung sau de care sunt dependenţi
 •  Guvernul şi instituţiile sale, în vederea determinării politicii fiscale şi calculul unor indicatori statistici
 • Publicul, interesat în aplicarea politicilor fiscale locale

Un set complet de situații financiare conține:

 • un bilanț;
 • o situație a veniturilor și a cheltuielilor;
 • o situație a modificărilor capitalurilor proprii care să reflecte
 • o situație a fluxurilor de trezorerie; și
 • note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziției financiare și a performanței financiare a unei entități.

Poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare, generează informaţii privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului. Informaţii privind modificările poziţiei financiare a întreprinderii sunt utilizate în evaluarea activităţii sale de exploatare, finanţare şi investiţie în perioada de raportare. Poziţia financiară se determină pe baza informaţiilor din bilanţ, şi performanţa pe baza contului profit şi pierdere.

Situațiile financiare trebuie prezentate cel puțin anual. Atunci când data bilanțului unei entități se schimbă și situațiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, entitatea trebuie să prezinte, în plus față de perioada acoperită de situațiile financiare:

 • motivul folosirii unei perioade mai lungi sau mai scurte; și
 • faptul că valorile comparative din situația veniturilor și a cheltuielilor, situația modificărilor în capitalurile proprii, situația fluxurilor de trezorerieși notele aferente nu sunt pe deplin comparabile.

Întocmirea situaţiilor financiare se face pe baza balanţei de verificare predate de către administratorul societăţii sau de către reprezentantul legal al acesteia. Totodată putem solicita şi alte documente necesare întocmirii situaţiilor financiare, de exemplu statutul societăţii, acte adiţionale cu modificări aduse statutului referitoare la acţionari, inventarierea anuală, etc . Pentru clienţii care au încheiat un contract cu societatea noastră pentru evidenţa contabilă, preţul acestui serviciu este inclus în onorariu. Pentru clienţii noi suntem comunicativi şi putem negocia onorariu.

Dacă aveţi nelămuriri şi vă putem fi de ajutor, vă rugăm să un ezitaţi şi să ne contactaţi.

Certificarea situaţiilor financiare (semnarea bilanţului)    

Această misiune se bazează pe:

–       o cunoaştere generală a întreprinderii şi a activităţii acesteia,

–       o apreciere a procedurilor privind funcţia contabilă,

–       o colectare a elementelor probante prin tehnici şi proceduri ca: examinarea analitică, sondajul, controlul documentelor justificative, comparaţiile de date şi interviuri cu conducerea şi salariaţii săi.

Misiunea de examinarea a contabilităţii, de întocmire şi prezentarea situaţiilor financiare nu constituie un audit statutar şi nici o certificare de cenzor.

Prin verificarea şi certificarea bilanţurilor se confirmă dacă acestea dau o imagine fidela, clara şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a rezultatului exerciţiului. În acest scop, pe baza verificărilor din cursul anului, precum şi a altor elemente apreciate ca fiind necesare se întocmeşte un raport din care sa rezulte, în principal, urmatoarele:

 • daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele contabile;
 • daca registrele de contabilitate sunt ţinute în conformitate cu reglementările în vigoare;
 •  respectarea cu buna credintă a regulilor privind evaluarea patrimoniului şi a celorlalte norme şi principii contabile.

Bilantul contabil poate fi certificat fără rezerve, cu rezerve sau se refuză certificarea acestuia. Motivele certificării cu rezerve sau refuzul de certificare se menţionează în raport.

Pentru clienţii care au încheiat un contract cu societatea noastră pentru evidenţa contabilă, preţul acestui serviciu este inclus în onorariu. Pentru clienţii noi suntem comunicativi şi putem negocia onorariu.

Pentru întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare la 31 decembrie avem nevoie de următoarele documente:

 •  Balanţa de verificare sintetică la sfârşitul perioadei de raportare (la 31 decembrie);
 • Bilanţul contabil pentru perioada precedentă (decembrie anul anterior);
 • Valoarea capitalului social, numărul şi valoarea acţiunilor/părţilor sociale;
 • Extras din procesul verbal al adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, decizia asociatului unic, referitor la repartizarea profitului obţinut/acoperirea pierderii;
 • Numarul mediu al salariaţilor;
 • Inventarul la 31 decembrie,
 • Alte documente contabile, discutii cu administartorul sau o persoana desemnata de acesta, in functie de situatie.

Dacă aveţi nelămuriri şi vă putem fi de ajutor, vă rugăm să un ezitaţi şi să ne contactaţi.